משחק superparen באינטרנט

                                  My Super Boyfriend קחשמ

superparen (My Super Boyfriend):

?םישגרמה םירופיסה לש ףותיש-רפוס תויהל הצור התא .קחשמה לש תישארה תומדה תא ריכהל ,םושייה תא ליעפהל זאו .ריחמה לכב קספיהל בייח רשא םימיאתמ םיחושק םיעשופ הקותמ תרבג :ןמקלדכ איה הירוטס ?הז תא םישוע ךיא .ףסונה הדועיי יולת היהי ורחבש םייארקאה םירפסמה ירסחו הנטקה הדליה לע די קית ךות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות