משחק מצב הרוח שלך היום באינטרנט

                                  Animals In The City 2 קחשמ

מצב הרוח שלך היום (Animals In The City 2):

.ןפוד אצוי םוי טלחהב התא םויהש תטלחהש ,ררועתהל .ךכותמ האב תניינעמ השוחת וזיא לעו .הקידבה תא תחקל ונטלחה זא ,ןיידע התא חור בצמ הזיאב טילחהל לוכי אל טושפ התא .םינוש םיאשונב תונוש תונומת ליכת ןחבמב הלאש לכ .םהיתוריחב קפס םוש טושפו הצור התאש המ רוחבל אוה ךלש דיקפתה