משחק Beauty Resort 2 באינטרנט

                                  Beauty Resort 2 קחשמ

Beauty Resort 2 (Beauty Resort 2 ):

.הצור התא םא דחוימב ,ךלשמ קסע ךל שי דמחנ המכ .וישכע הדובעל עיגהל ולשמ יפוי ןולס גישהל תוסנל םיעיצמ ונא .םעוציב ךישמהל זא קרו תולאשמה לש םיחרואה רובע תוריהזב שפחל ךכ ,רעישו ףוג לופיט