Pony Adventure קחשמ

הרפתקאות פוני (Pony Adventure):

.רעיב לייטל חקיי ליבשה דרומב ץר דומח ינופ טעמ םוט .תניינעמ הכילהה תא תושעל ול רוזע .םיפסונ םיניינעמ םיטירפו ,םיבר םירזג ףוסאל ךרדב .םיסונובו תודוקנ ךל ןתנית ךכ םשל .ונלש רוביגה לש םידגבה ןוראמ והשמ רוחבלו עבצה תא תונשל לוכי התא ,טירפתה תחיתפ !ץופקל ידכ חוורה שקמ תאו ,ליעפהל ידכ הנימי ץחה שקמ לע וצחל !ומצע ולש אישה תא םישלו בלצה תא םלשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות