משחק רגרוב רב באינטרנט

                                  Burger Bar קחשמ

רגרוב רב (Burger Bar):

.רב רגרוב םשב ריהמ ןוזמ תדעסמ התנבו ןטק קסע הנגרא הריכבה תוחאה .יתוכיא רשב לש יולימ םע אלפנ םירגרובמה ןכומ היהי הז .םינושארה םיחרואה תא ליחתהלו תותלדה תא חותפל קר רתונ ,םיחרוא לבקל ןכומ רבכ רדח .רזוע ןיא דסממה לש תחראמל יכ ררבתה ,שבתשה בצמהש עגרב .ךתוחא תרזעל תכלל דימ .םידלי םע תוחפשמל הלועמ יאנפו דואמ םלתשמ םוקמל הדעסמה תא ךופהל ולכות דחי .םירקבמ תרשל תוריהמב ,םירות ןיא הפק יתב לש םירותה יכ אדו