משחק ההרפתקה הגדולה של Abobo באינטרנט

                                  Abobos Big Adventure קחשמ

ההרפתקה הגדולה של Abobo (Abobos Big Adventure):

.ונתוא ופקת םיביואה לכ תא דימשהלו בוחרל רבעמ תכלל ךירצ התא ,קזח יפוא תטילש .ךלש ףוגה יקלח לכ לוכי םיפורגא לחה .ךלש תומדה לש בצמה תא ןייצמ ןותחת םלוס .אבה בלשל תכלל לוכי התא ,תויומדה לכ תא סורהל חילצמ התא רשאכ .שדחה ןחבמה תא רובעל ידכ רובעל לוכי התא ןכמ רחאלו ,המידק עיפומ ץח

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות