משחק 3D מנוע מרוצי באינטרנט

                                  3d Motorbike Racing קחשמ

3D מנוע מרוצי (3d Motorbike Racing):

.םלועה יבחרב תומסרופמה םירעה לכ עצמאב םימייקתמ הלא םיעזג .קזח זג תשווד םה ךלש םיביריה תאו,העיסנל םאתומה רדהנ לולסמומכ ,ךתוא ךיבהל םיכיר .הנושאר םויסה וק תזזה ידי לע םתוא ףוקעל רתוי בוט וליפאו,םירחאה םיבכור םע רשק ל