משחק 10 זומבים בן לעומת באינטרנט

                                  Ben 10 Vs Zombies קחשמ

10 זומבים בן לעומת (Ben 10 Vs Zombies):

.םד םיקקותשמה םידירחמה םיבמוז םע דבל​​ ,הנשיה ריעה לש םיממושה תובוחרב תויהל לוכי .םייחב ראשיהל ידכ ,ולש חראמה יתנגההו ולש הרובגה לכ תא ףושחל .רהמל טושפ ,םינוש םיבוליש תוקינכט תועצמאב .ביוא תוצובק ףקומ התא ,לכה ירחא .קחשמה לש האצותב היולת הלועפ תוריהמו תוזירז ךותמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות