משחק בום המטורף באינטרנט

                                  Mad Arrow קחשמ

בום המטורף (Mad Arrow):

.רוזאה תא רוקחל םג דמוע ,הזה יגטרטסאה קיתעה ברקה ליחתתש ינפל ...םירשג ,תודומע שי םוקמ לכב .ר'צרא תא םישל ,ןבומכ ,ףידע ,העבג שי הפיא .םיאתמה קזחה שיאה - תחתמ וניהש םוקימב .תוכיאה אלא תומכה אל - רקיעה ,רוציקב .םנמנל אל ףידע ןושארה הקספב תורמל .םיביצי ךכ לכ אל םה םכילייחו ,יתעבק ךרד םיררוגתמ םיבירי רחאל