משחק סיפור סינדרלה באינטרנט

                                  A Cinderella Story קחשמ

סיפור סינדרלה (A Cinderella Story):

.הלרדניס ונלש הפיה הכיסנה לש הירוטסיהה יפד ןיב קחרמבו הדגא תכלל ךמצעל םכתא םינ .בוהאה ךיסנה תנגראמש ,ברעב רודכה תא תצק עגריהל החילצה איהש ינפל ונלש הרוביגה ך