משחק Chronotron באינטרנט

                                  Chronotron קחשמ

Chronotron (Chronotron):

.ןפצומ הדבעמ ונמצע תא םיאצומ ונחנא .תובכרומ לש תונוש תוגרדב ,תופצר לש תונוש תומר תקלוחמ רשא .הדבעמ םודאה ןטקה טובורה לש דבוע לכ .רתסומ רשא ,דדוב בבש רסח ןונגנמה תא תונבל היה אוה .ידעלב ןונגנמ ףוסאלו הל םורגל ידכ ,היעבה ןורתפל םיכרד אוצמל ךרטצי אוה .הז לכ תא להנל ידכ םהב שמתשהלו םיטובור ןוגכ הנכמ אוהש ומצעל רוזעל ידכ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות