משחק קשתי חוב באינטרנט

                                  Archers Duty קחשמ

קשתי חוב (Archers Duty):

.תינפקות העשר הכלממה לש ןורחאה לדגמה לע ןגה .ינויווש אל דואמ קבאמב היביוא ראשו םישרפה ,םיתשק ,םייניש יפייס לא םישומח םע םח .הנגה תכלממ לש ןורחאה לובגה - ןורחאה לדגמה לע ,הנורחא ר'צרא .ענכיהל ךרטצת הכלממה זא ,גרהנ אוה םא !ירשפא היהי אל הרזחב ותוא עיתרהל ידכ ומכ ,ךלש הכלממה לש ותדיכל ורשפאת לא