משחק 43 שניות באינטרנט

                                  43 seconds קחשמ

43 שניות (43 seconds):

.תוינש שולשו םיעברא ךשמב קחשמה תא םילשהל ידכ ןמז שי .ןוכנה ףצרב םיעיפומ םירפסוממה םילוגיעה לע ץוחלל ןנוכתהלו .רבכעה לע ץחול התא רשאכ ,רדחה תא לבלבל אל ,םינוש תומוקמב ועיפוי םה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות