Master Blaster קחשמ

הנתיך הראשי (Master Blaster):

.םינוש בכר ילכ לש בר רפסמ ראשיי םש ,השק חטש לע עונל ליחתמ ,פי'ג רחב .שא לש ןנעב םתוא ךופהל לכות ,וכרד הגיהנ .ךלש תינוכמה תא ךופהל תוחפש המכ הסנמ ,רבעומ תויהל ךירצ התא זא ,ןמז לש תחא הקד

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות