משחק אופנה בעולם באינטרנט

                                  Fashion Around The World קחשמ

אופנה בעולם (Fashion Around The World):

.תוריעצ תורענ םיפידעמ םידגב הזיאו ,הנפואה הז םישוע םהש המ תולגלו ונלש םוצעה םל .ןורכיזה לע תונומת המכ תושעלו דגב לכ ןיטולחל הז תא תוסנל לוכי התא ,הרוביגה תא .םהלשמ ירוקמו ךרדב דחוימ והשמ תשובלת לכ לע .בוט לזמ