משחק על אופנוע במדבר באינטרנט

                                  Bike Stunt קחשמ

על אופנוע במדבר (Bike Stunt):

.תונוכמו םישנא ןיא ובש ,שוטנ םוקמל תכלל ךירצ התא ,םיקירט המכ ץוחמ הדובעל .ךלש אבה ןומיאה ליחתהלו רזופמ תויהל לוכי ךל שי .לופית איה תרחא ,רשי הגהה לע רומשל ידכ ןמזה לכ תוסנלו לולסמה ביבס ךלוה התא .רזחשל ןתינ אל זא םג דואמ עפשומ תויהל לוכי עונפואה לש ויתסב