Desert Jeep קחשמ

ג'יפים במדבר (Desert Jeep):

.יטפילקופא-טסופ ,לפאה דיתעה לש םישקונה םיקוחה והז .יניצר קבאמ ךפה שדחה םלועה לש ישארה שיבכה לע .הלאה תולומחה תחאב תדבועש תומד לש דיקפתה תא םיקחשמ התאו ,תוקזח תולומח חתנ חוכ .םתוא השוע התא - המישמ םילבקמ םתא .ךבוסמ רבד םושו .תורחתה תא סורהל ןכדעתהל ידכ - דחא קר םישורד .לק ךכ לכ אל היהי הזו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות