משחק ח"טמב ריהמ רחוס באינטרנט

                                  Fast Trader in Forex קחשמ

ח"טמב ריהמ רחוס (Fast Trader in Forex):

.ןיפילחה ח"טמב רחסמב קלח וחק .הטמלו הלעמל םינמז חול לע ענ אוה לבא ,ךלהמה יפל ,עבטמ רוכמלו תונקל .תונקל אצוממ רוכמל ,USD EUR raznytsi תאלעה סופת םיעגר .ףסכ חיוורהל םילוכי תמאב ונחנאו םירומיה ןורשכ ךל שי ילוא ,קוסיע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות