Coloring: Masha Maiden  קחשמ

צביעה: מאשה מיידן (Coloring: Masha Maiden ):

.השאמונממ שקבת ינא ,אל םא ,הדומח גלשה תמלע עדוי רבכ יאדווב התא .תיארנ איה ךיא תעדוי אל ךכ לכ ,ןבל גלש התאר אל השאמ .עבצותשרבמתא םירהל ךרוצ שי ,השאמ יל רוזענ ונחנא .ןבל רוחשב רויצ רייצל הצור התא ,ןוימד םע .הדובעה לע לקמ דואמ רשא ,םינוש םינווגוםיעבצ לש םוצע רפסמתללוכ םיעבצ​​ לש הטלפה .ילאמשה רבכעה ןצחלתועצמאב עצבתמ לוהינל טושפ דואמ ,יתודידי קשממשי קחשמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות