משחק 2 דיחפמ בכור באינטרנט

                                  Creepy Rider 2 קחשמ

2 דיחפמ בכור (Creepy Rider 2):

.הצקב םקוממש,רדוסמה םוקמל עיגהל ידכ ןמז תוחפל לש םוכסה ךילע היהי .שיבכהלע חנומ ,םילושכמ לעמ תכלל ךירצ התא הז יוארכ תושעל ידכ .קזח עונפוא תפכואש תומד להנת .םיצח ישקמתועצמאב קחשמב הטילש .םיהובג םיהבגב ןוזיאה לע רומשלועונפואה לע טולשל םירזוע םה