Dump Escape  קחשמ

פמאד תחירב (Dump Escape ):

.חיוורת התא ףסכ רתוי ,ביוא ינפמ דימתמ ץחלב לעמ לבקמ התא רתוי קחרמ קחשמה תא ךופ .רתוי קוחר וליפא רבגתהל םילוכיש םישדח םירוצי תונקל לוכי התא םהילע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות