סימניות

בכוכ ךוסכס

שמות חלופיים: בכוכ ךוסכס
.סומסוקה לש הדגאה לש

Star ךוסכס קחשמ

.ץראה רודכל ץוחמ הרקש רופיס לע תרפסמ בכוכה ךוסכס .םישדח תומלוע טלתשהל וששואתי ,םהלש ץראה תא בוזעל וצלאנ ,יטקלג תוסיטו ,תיללח לש .עודי יתלב חוכ ידי לע הסרהנש הרידא היצזיליביצ ירבש וליג קוחר ללחב .םמצע ןיב םיזע תוברק סנכיהל ,עירכמה יבכוכניבה םיללחב חוכ לע םימחלנ םינוש םינוג

.ץראה רודכ לש הקינכטה תא תולעל םגו םיבר םייוניש םהלש תיללחה שי

.בשחמ ךסמ לומ םיבשוי םויכ םייתימא םיביוא םע תוומלו םייחל תלהנמ תוברקו םירחא םי .קחשמה עפשב םיאצמנ םהו ,תונוש תומישמ עוציב ,בר ןמז תולבל םילוכי ,םייתואיצמ םיר

.תיתימא הרחתמ וא בשחמ הכוז ,ךרע םירקי םיבאשמ ץלחלו הזיב בייחתהל לוכי אוה ,טלחו .ולש המראקה עבוק ןקחשה ,ער וא בוט דצה תריחב ,תמייק ןיידע אוה הרטשמה ,היכרנא שי

.ישיא בשחמ יבג לע תנקתומה תינכת שרוד הז ,טנרטניאב חוקל קחשמ הז ומכ ,ךוסכס בכוכ .םניחב קחשל לוכי אוה וב ,בכוכ תוברק לש ילאוטריווה םלועה תא רבוע ןקחשה ,הז ךילה .חישקה קסידב יונפ חטש לש תועפוה יתש קרו RAM ןורכיז לש דחא הגי'ג תויהל ךירצ הז

.רהמ חורבלו יתועמשמ קזנ םורגל ,ביואה לא ברקתהל לוכי התא םתרזעב .הלבחו רויס רובע שמשל םילוכי הלא תוניפס לש םייוניש .שלחה ןוירשה תא םהל שי .חטמ השקה ילכ ,תווצ םיקלחנ םה .טורייל תישילשו הצירפל ןורחאה ,תירבה ילעב תא קזחל ךרוצ שי רבעשל .םילודג םיקחרמב תוברק רובע םירדהנ - חווט ךורא הלא ,םיניגמ שמשל - יוסיכ לש תוטג .שחרתמ םג סייטה חותיפ ,תוילע ןויסינו רובעל תומרה ומכ ,ןכ לע רתי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more