סימניות

Lineage 2 Essence

שמות חלופיים:

Lineage 2 Essense םוקיהמ Lineage. .Lineage 2 Classic-ל המוד קר אלו הקיפרג תניחבמ .םהיניב יתועמשמ לדבה שי לבא .הריט לע רוצמ ומכ םיעוריאב תופתתשהו תומישמ תמלשה ,םירחא םינקחשב

.יונפ ןמז הברה ןיא וילא ןווכמ קחשמהש להקלש ןבומ .הלאכ םישנא רובע קחשמה לש הסרג דחוימב איצוהו בשח רואל איצומה .יטמוטוא גורדש שי קחשמל .ךתופתתשה אלל ןויסינ תודוקנב הכוזו וייח תא היח ךלש תומדה ,הדובעב .הצור התאש יפכ תומדה תא חתפל ידכ קחשמל עובק ןמז שידקהל ךירצ ןייד .רהמ רתוי הברה םדקתת ךכ בקע ,תומר תולעל ידכ תשרדנה ןויסינה תומכ

.הטמל תומייקה תומדה תוקלחמ לע אורקל לכות .תוקלחמ הברה שי קחשמל .ץע תיומד הרוצב םיחתפתמ םהו ,ולשמ תותיכ שי םהמ דחא לכלו םיעזג הע .םירועיש רפסמ ןיב הריחב ךל שי ,תמיוסמ המרל העגהב .האלה ןכו ,תועצומה תויורשפאה ןיבמ בוש רחב ,תומר רפסמ רחאל .הנוכנה הריחבה תא תושעל םכל ורזעיש טנרטניאב םינוטרס הברה שי .םתוא ריכהל ךל םיצילממ ונא

.ברק-ודל תלגוסמ הניאש התוא קחשל ןתינש תפסונ תומד גרוה התא רשאכ ק .עוציב ישנוע המכ ולוחי ,תילילש המראקה םא .תינמז תוחונ יא קר וזש ךכ ,קחשמה לש תיסאלקה הסרגל האוושהב הריהמ

.תויתצובק תומישמ השעמל וב ןיא ,םוי ידמ תובר תועש ול שידקהל ולכוי .PvP-ו תומישמ ,םיכובמ הברה שי ,רדסב לכה ,תרחא לבא .םלוכל תיעובש איה הריטה לע תורעתסהה ,ףסונב .הברה דועו םינוקרד ,םידש ,תוצלפמ ינומה םג שי

.החלצהל יוכיסה לע ןיע ומיש ,יוניש לכ םע .ןולשיכ לש הרקמב סרהיהל לולע רבד לכ ןכש ,ךכב ןכתסהל אל ףידעש האר .קשנ ילכו דויצ יטירפ לש םיבר םיפסוא םנשי .םירחא םינקחשמ םירסחה תא תונקלו םתריכמ ידי לע םירתוימ םיצפחמ רטפ .קחשמה עבטמ םע קחשמה ךותב קוש שי ,תאז תושעל ידכ

.ישיאה בשחמב Lineage 2 Essence תנקתה ידי לע וישכע רבכ קחשל ליחתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more