סימניות

תומשנ רצוק :3 ולבאיד

שמות חלופיים: תומשנ רצוק :3 ולבאיד

Diablo III: Reaper of Souls קחשמל הנושארה תפסותה אוה Diab .Gamescom 2013 ב גצוה הזה קחשמה Diablo III: Reaper of Souls תומרופטלפ רובע דחוימב ןנכות PC ו- Ma .תונידמה רבחבו היסורב ררחושת השקבה ,2014 לירפא שדוחב .לטלמ תוומה ךאלמ םשב םיריכמ םלוכש קפואב שדח ביוא עיפוה ,חצני ,ול .המשנה לש הרוחשה ןבאה תא תחקולו לארייט תא התיבשמ ,תחא טעמל םידרו .תאזה ןבאב רוגס ןותחתה םלועה ןודא .םידש לש עזגכ האור לאטלמש ,תושונאה לכ תא סורהל ,חצנל םוניהיגל ןד .הרוחשה המשנה ןבא תא ריזחהל םגו ,לטלמ תא גורהל ידכ שראמטסוול לרי .וז השיג קפסמה רחא רתא לכמ וא קחשמה לש ימשרה רתאהמ תונמדזהה תא ך .םירוהה ידי לע השרומ אל םא ,רגסנ קחשמה השיג ,בורה ליגל תחתמ םישנ .קחשמה Reaper of Souls :ישילשה ולבאיד Warhammer לע ואדיו תוארל ל .רתויב םיבושחהו םיריהבה קחשמה יעגר תא םיגיצמ םינוטרסה .ישארה קחשמה םיעגרה תא םג ומכ ,קחשמ ,קחשמה לש הירוטסיהה :רתויב ת .םייק טבש ףרטצהל וא ךלשמ טבש רוציל לוכי התא ,תומשנה לש Reaper :י .טבשה לש דחא ןולח חותפל תונמדזהה תא לבקמ התא ,ןכמ רחאל .םיוות לש 3D םילדומ ,ןבומכו ,תומוקמ לש םימוקימ ,םהלש תומר םג ומכ .טא'צה טבש לש שדחה םגדל הנימז היהת ךלש בלה תמושת .תולומח רוציל קר לוכי אל התא ,RS תומשנ לש Reaper :ישילשה ולבאיד .תוליהקל ףרטצהל םג לכות .תוליהק המכ לש רבח תויהל תונמדזה ךל שי ןמזה ותואב לבא ,דחא טבש ק Diablo 3 Reaper תונוש ישוק תומרב רישע תומשנ לש. .רתוי תכרעמה תוצלפמ לש חוכ םג ומכ ,(לזאזעל לזאזעל ,ילמרונ ,טויס) .םייוניע - ;םירוה - ;ןמוא - ;הובג - ;ליגר - :ךליבשב םיחותפ ישוקה .םימוקימ רפסמ םע דחוימ ןווחמב שמתשהל ךילע ,םייוניעה תמרב ,המגודל .קחשמב סמועה תדימ לש םיפסונ םירטמרפ רידגהל ךל תורשפאמ הלא תודמע .ישוק תריחב תעב טירפתב תוארל לוכי התא רשא ,םיסונוב הלשמ םילומגת .תוימניד ןה קחשמב ישוקה תומר וישכע .םיוות לש תומר םע דחי לודגל תוצלפמ לש תויורשפא יכ הדבועהמ עבונ ה .קחשמ הנהנ בשחמל המידק זאו ,הזה קחשמב ןיינועמ התא םא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more