.םיקחשמ ץיק .ףוחה עונלוק

.םיקחשמ ץיק .ףוחה עונלוק