םיעשר תוחוכה תאו הכיסנ בכוכ קחשמ

םיעשר תוחוכה תאו הכיסנ בכוכ קחשמ