טנרטניאב תומל םיכרד ישפיט

טנרטניאב תומל םיכרד ישפיט