םידרפ םע תוליל 5

םידרפ םע תוליל 5

Kto םניחב םידרפ םע תוליל 5 רובע םינווקמ םיקחשמב קחשל תונמדזהה תא הצורמ ת .שדחה הלילה רמוש הירציפ לש טדימש קיימ ידצ Bear ידרפ ,הנוב בנרא ,םיסקופ לעוש ,C .יח םדא היה קיימ יכ הדבועה ףא לע ,ויחא לש קלח הז תא תושעל תוצור תמאב תוררמצמ ת .המיא לש תויולגה תועווזה םעפ לכבו ,רתוי קחשמ תרדס היהת התא .שרע ריש לש םיאלפנה םילילצה תא ךל לע ואובי םידרפה ,אצוי הז םא יכ ,למשחב ךוסחל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות