הטרפס of Empires תמחלמ

שמות חלופיים: Empiress לש תויורשפא :הטרפס

Sparta: תמא ןמזב תילכלכו תיאבצ היגטרטסא - המחלמב הירפמיא.

.ססקרסק רתויב רזכאה ךלמה םג ומכ ,םירחא םינקחש םע ברקל סנכית קחשמב ךלש תירקיעה .קיתעה םלועה יבחר חוכ גישהלו יכ ,חצני ימ

:םיללוכ םהו ,תונוש תודיחי םישולש לעמ תללוכ המחלמב הירפמיא :הזה קחשמה הט

.הריבס הרטמ אוצמל לוכי התא הפיא ךל דיגי לקרוא .םיבאשמ ,ןבומכו ,םילייח ,ןויסינ לש הרוצב השוביכ לשב סרפה תלבקל .לבקל לוכי התא םיבאשמ רתוי ,ךתעפשהב איה הבשומ לככש ךכ ,םינוש םיבאשמ הברה ליכמה .תוליכרהו לע תורחתהל םיצור םגש םייליצאה םידקפמה תא חוכשל הכירצ אל תמאה !קזח רתוי וליפא ךל םורגי הז ,תורחא תוסילופ םע תידדה הרזע לע ןכדעמ ןמיס םכסה ,ן .ךלש הריחבה תא תושעלו הבורקה תורירגשל תכלל ,ךכ םשל .םתוא חתפלו ןואיתנפה רתויש המכ דוכלל ךירצ הז !הטרפס לש שדחה ךלמה תא ךופהל ולכות בורקב זא .ואבצו ירזכא ביוא ססקרסק יסרפה ךלמה תויהל ןווי חרזמ ישפוח רמולכ ,םוקמ תברקב יכ .ןואיתנפה ופקתי ןמז לכ םה .םיימעפ היגרנאו חוכ םהל תתלו ךלמה לש ואבצ ןימז םורגי הז ,םוקלקירוא לבקמ התא םי .ךלש אבצל דגנתהל לוכי אל דחא ףא ,הז ירחא

!השדחה הכילהה תא ליחתהלו תוינידמ קזחל ,םיצימאה וימחול ףוסאל תוריהמב ,םכב קר תו

 

לשחק גם