2 םיכאלמ לש הגיל

שמות חלופיים:
.םידממ תלת יפוי :2 םיכאלמ לש הגיל קחשמ

.דחי חצנל לוכי קר הזו ,רתויו רתוי ,עורג רתוי וליפא ךפה אוה

.ןותחתה םלועה לש עור וררועתה םינש יכורא םידש דורמ ,תונשיה תוקולחמ רזח בוש .תוומלא ינב םילא תכלממו הדוצמה ,דוגיאה םזי - םהלשמ תיאמצע הכלממ הדסונ הנוטרופו

.םיכאלמ לש השדח הגיל םיכירצ ונחנא הז ליבשב לבא ,קיתעה ץפחה לש םירבשה תא ףוסאל

.תוידוחיי תונוכת םע ולש ךאלמה לש האנ רחבמ תויהל אבה .תמייק הזחשה ,תושדח תונוכת איבמ ,רפשלו הגרדהב םתוא חתפל לכות .היווחה לע עיפשמ הבוטל רשא ,תוארוהה תא עצב ,ךכ םשל .תמאב םינכוסמ םיבירי םע דדומתהל םילוכי םהש קזח ךכ לכ ךופהל לכות ,הגרדהב

.דסחב אלו תוכזב סרפ לבקלו ,םתוא דימשהל ,ארונ םירוצי ידי לע בשוימ קוחרמ הרעמ רו .דחוימב םירקי םיצפח םע רתוי םייתרקוי אולכ הנימז היהת השימח המרה רחאל

.םיקוניצב ינומה תועווז ןגראלו ,םהלש תודליג רוציל יאכז התא ,20 המרל עיגהל ידכו

.הלש תויורשפאה לכ תא דומלל ,תרחא הפילחב רוביגה ןיחבהל ינפל .הבקנו רכז תוקלוחמ תונמזה ,םכתעידיל ,ףסונב

.לפנ תנתמ שמתשהל דציכ דומלל בושח הזו ,רתוי שיגנל ךופהי אוה ,םיכאלמה דחא רותב .רתוי קזח וליפא תויהל ךפוה אוה הדליגה לש ופוסב לבא ,לגוסמו קיפסמ קזח אוה ךלש ך .הז תא תושעל לוכי דימת התא ,הרבחה תא בוזעל הצור התא םאה

 

לשחק גם