שמות חלופיים: הכוז 2 םידש
.הרוק לודג ברק :2 ריילס דש קחשמ

2013 תנשב ושרדנש םינושארה וידעצ .םידיינ םינקתהו תויתרבח תותשר בשייתה ,חתפו בושו בוש םילשה אוה זאמו ,

.תורשפ רסח קבאמ ךלי הז ליבשב ,תויחל תחא שפנ תוחפל שי דוע לכ .קנע היהי דספהה לבא ,עדוי אל דחא ףא ,היציזופואב תומימת תוליפנ המכו ,ךשמיי הז ן  

.תובר םימעפ רוזחי החמשו הוולש ,דסחה המדאה לע תלפונ ,אלכב בטיה איבחה אוה ערה רח

.לויטל תונכהב ליחתהל אל המל זא ,ךל תוכחל סאמנ תראופמה ץראה יבשות

םהלש tsel אוצמל חוטב תויהל ידכ ,השק דיב איצוה ,םיציח ףע תוקיחרמ ולש .םתוא דדחל ידכ תויונמדזה ךל ויהי אלו ,ברקב םירפתשמ םירושיכו ןויסינ .הירוטירט לע ברקב םג אלא ,קר אל תוריזב שגרמ ברק - PVP םג ומכ ,םיסובה דגנ םיניי

?עטמ םילובי סורהל וא םילרנימב םירחא תורכמו בהז הרכמ לע חיוורהל אל המל .םירחא םישנא לש תולובגה תרפה לע תיכוה אל התאש רוביג רזבואמ ,רישכ תויהל ךירצ הת

.םיישומיש םיטירפ תונקל ,תונח ךותל לכתסהל ,םהלש המרה תא תולעהל ,םיתב תונבל

.ולש םיחמתמ לע ליבומ םדאה אוה דויצ לש תדייצה דש iPlayer 2 ינפל ןכדוע חווטה ."תויחה ךלמ"לש תכרעמ הביאש הלש תודידיה לע ,דמחמה תייח לש תוחתפתהל רשאב .גישהל לוכי אוהש תילמיסקמה המרה יהוז .רתויב ההובגה המרל קוסנל אל םיעונצ םירועיש דועב ,התושרל םידמועה םיעצמאה לכב שו

.םימודמדה רוזא רכמ ףרצמ רוכ דוע ףרטצה אוה .הזה םלועהמ אלש תוחוכ רוציל קר לוכיש רתויב םידיחפמה םירוציה םע דדומתהל םינכומ .םיצימאה קר ץלחל לוכי רשא ,רישע באשמ תורכמו םינסחואמ רתויב םילודגה תורצואה תא  

 

לשחק גם