קריד Assassins: אחים

שמות חלופיים: קריד Assassins: אחים, Assassin Creed, Assassin
.ץווכתהל תונויסינ רשאמ רתוי הכרבב ולבקתה תוינפקות תופקתהו ,רתוי םיימניד םה תוב .םילייח הרשכהו סויג קוסעל ןובנ הז היהי ,עגופ תובורק םיתעל איה ךלש תוינידמה זאמ .באזה ישנאו ,םיאקיטמרה ,םידדוש ,םינוירב ,םימשגה תאו ,םיתשק תאו ,ץייווש ירמוש ת .רידגהל תורטמ תא גישהל םיעייסמה םילכ ינימ לכב שמתשהל יאשר ןקחשה .דועו םיחיינ םיחתות ,םימדקתמ םיסוטמ ,םירתסומ םיחדקא ,לופכ רתסומ יבהל ,םיחנצמ , .תודחוימ תויצקנופ ידי לע קחיש אוה בושח דיקפת
 

לשחק גם