משחק אופנוען סטאר באינטרנט

                                  Star Stunt Biker קחשמ

אופנוען סטאר (Star Stunt Biker):

.תוינוכמ לש ךרדב בצנ וליפאו ,תלוספ ,םיעלס :םילושכמ ףאמ םיששוח אל םה םיקירט לש .םילולעפ ןעונפוא קחשמ ןגמב לכ לע רבגתהל לכוי אוה וינפוא לע !ףועל טושפ לוכי התא ,םינוגה םיינפוא םירהל התא םאו .םדקתהל - הלעמל ץח :קחשמה לע הטילש .בכורה לש תונורדמה - הנימי / הלאמש םיצח