משחק אופנוען יום דין באינטרנט

                                  Judgement Day Bike קחשמ

אופנוען יום דין (Judgement Day Bike):

!תולקב הז תא חק ,םדאנב .רכוז ,עונפוא לע התא לבא ,הספילקופאה וז ,ןכ .ותוא גורהל רשפא .תוריהזב רתוי עוסנל ךליבשב בוט רתוי היהי הז זא .ליכה והשמב ימצע עודמ ,לדבהה המ תורמל .הצור התאש המ השעת .עשעתשהל לוכי התאש הממ רתוי הובג ץופקל ,תוחוכה לכמ רהמל .בושו ףיכה לכ הז לע ןכמ רחאלו ,ubeytes אל רקיעה .דחא רבד וחכשת לאו .םתוא ץצופלו ,רתוי רשאמ ,םינומיר ףוסא .שיגרת ךמצע גנעתהל לככו לבקמ התא תודוקנ רתוי ,ףוסאל םינומיר לככ .הצור התאש המ זאו !בוט לזמ !תמאב ונ