12 till Christmas קחשמ

12 שעות לפני חג המולד (12 till Christmas):

.בשולש םילייאל המותרה תלחזמברהממ סואלק הטנס םע דחי התא םויה .ליחתמ דלומה גח ינפל ריעהלכב רקבל ךרוצ שי .הלעמלמ ךתוא תפקות םירופיצ ידדוש לש םירדעה תא סורהל ךרוצ שי ,תונתמ איבהל .םירופיצ םיבהוא אלשגלש ירודכ לש בר רפסמ ריאשה אל התא ,תאז תושעל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות