משחק קאיניירב באינטרנט

                                  Brainiac קחשמ

קאיניירב (Brainiac):

.םיעורג רתויו ,שולשב ודמלש הלאמ העורג רתוי הברה תרדוסמ תונייטצהב ,הקיטסיטטס יפ ?ךכ לכ המל .אל בוט רבד לכל שפוטמ סחד ללגבו .זפב אלוסי אל - תודמלנה תויונמוימב שמתשהל תלוכיה תאו !ךלש יתוזחה ןורכיזה תבכר .תוירוזחמ תויומד שפחלו ןמצע תויומדה תא ביחרהל ידכ רבכעה לע הציחלה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות