משחק באטמן: בחום הלילה באינטרנט

                                  Batman In The Heat of The Night קחשמ

באטמן: בחום הלילה (Batman In The Heat of The Night):

.םיעשופ ינפמ ריעה רורחש רובע לבקל לוכי התא תודוקנ רתויש המכ סנכיהלו ריעב בבותס .םיביוא הברה ב - תונוש תוצלפמ ךל היהת הפקתה .תוגרדמב שמתשהל לוכי התא ,ןיינבה גג לא עיגהל ידכ .דבאת התא ךכמ האצותכו ,םתוא סורהל לוכי אל התאו ,ךלש םיביריה םע דדומתהל לוכי אל