משחק פינגוויני התקפה 3 באינטרנט

                                  Penguins Attack 3 קחשמ

פינגוויני התקפה 3 (Penguins Attack 3):

.היסור לש החטש ךות לא רתוי הקומע השילפו םהלש םייאבצה םיכילה רישכהל םיניווגניפ .הנידמ לש ןיטינומה תאו הלכלכה תא םירערעמ םה יכ ,ןיסל זג קפסי יכ יעבט זג רוניצ .םימחלנ םיניווגניפ לש הדידנה יביתנ לע רידגהלו קשנ תונקל !תדלומה לע ןגה