משחק הגנה אסטרטגית 3. 5 באינטרנט

                                  Strategy Defense: The Final War 3. 5 קחשמ

הגנה אסטרטגית 3. 5 (Strategy Defense: The Final War 3. 5):

.תובר םינש תכשמנ םידדצה ינש ןיב תומיע .הכוראה המחלמב ןורחאה ברקה לש םוי היה םויה .ברקל תושדח תופמ המכ םילדגמ הרשע שמח ,םימחול לש םיגוס השימחו םיעבראכ ויהי םכתו .רפסמ היציזופוא ירטשמ אצמת ןכ ומכ .רחאה ביריה ,ךלש אוה דחא ,םילוענמ ינש שי ,שרגמה לע .הפיקתה םתוא חלשו סויגב בוכיע םייק יכ רוכזל שי ךא ,םילייח סייגל הז ליבשב ,ביוא .המחלמה יבלש לכל םיבאשמ קיפסמ ךל שיש ךכ ,יגטרטסא דעצ לכ לע בושחל ךכ ,בושחל ןמז