משחק (1 קלח) ללח תורזומ באינטרנט

                                  Space oddity (part 1) קחשמ

(1 קלח) ללח תורזומ (Space oddity (part 1)):

Onboard ךרדה לש ןוגה קלח לע רבגתהל ךירצ ןיידע התאו ,לקלוקמ הארנ ךלש תיללחה לע .תחלצומ התיחנ עצבל תיביטמיטלואה הרטמה לא עיגהל ךמצע תא הסנ .לכה תא ןקתל תוסנלו םינושה םינונגנמה ןיב םישורדה םיטירפה תא אוצמל ךירצ התא הז !המישמב לשכיהל אל ינא