משחק אופנוען מלוכלך באינטרנט

                                  Dirty Biker קחשמ

אופנוען מלוכלך (Dirty Biker):

.זגה לע ץוחלל ךירצ התאו ,רבד לש ופוסב רבכ עונמ .ולש אבה לויטה ךפוה ונלש גהנה ,ךתיא הז .םישדח םירגתא ןומה הכחמ איה ךרדה יכ ,דימתכ השק היהי הז .ררבתהל לכ זא ,הסנמ התא םא לבא .בוש ךכרד תא ליחתהל שי ןכמ רחאלו ,הנואת סנכיהל אל בושח