משחק Motodiversiya באינטרנט

                                  Cycle Commando קחשמ

Motodiversiya (Cycle Commando):

.ןוטב תוריקו םינבל תוריק ךרד עוסנל קר אל עונפואה יכ ,דואמ ריהז תויהל ךירצ אוה .הזכ לודג עונפוא לע ךפהתהל אל ,םכחו ריהז דואמ תויהל ךירצ הז .ךתרזע לע ךל הדות ריסא דואמ היהי אוהו ןוזיא ודנמוק להנ .ףוסה דע תובכרומ לש תומרה לכ תא םילשהל