משחק BamBoom באינטרנט

                                  BamBoom קחשמ

BamBoom (BamBoom):

.ןקחש לכ לש בלה תמושת תא גופסל ןיטולחל רשא ,ונלש שגרמה הדיח קחשמ ץוליח לכ תא ע .עבצ ותוא לש הרטמה לא עיגהלו םודא לוגיע להנל ולכות ןאכ .םויסה תדוקנל םירחא םיפיעסב איבהל ןכמ רחאלו ,םינוש םיכובמ ךרד רבוע הז .לע בטיה בושחל לכ ךירצ הז

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות