משחק מפלצת גבוהה: בועות באינטרנט

                                  Monster High: Bubbles קחשמ

מפלצת גבוהה: בועות (Monster High: Bubbles ):

.קחשמה לש תוהמה תא עדוי אל ינא לבא ,םירודכבקחשל האב סולינה הד ואילקוהלוחכה הנו .המישמה תא עצבל דציכ ,תופיה תוצלפמה תא תוארהל ידכ - ךלש הרטמה !עוצעצ חדקא לועפל ליחתת ךלש םיידיב םעפ .תוכיתח יתש תוחפל לש לדוגבו עבצבההזה רודכה תא םילבקמ םה רשאכ קר ברקה תומוקממםי .קחשמה תא שדחמ ליעפהל ךרטצת תרחא ,ךלש םוחת םימתוס אל םה יכ ,קדצב ךכ לכ םירודכה