משחק האוויר Typer באינטרנט

                                  Air Typer קחשמ

האוויר Typer (Air Typer):

.ךלש סייטה תויהל לק ךכ לכ אל ריוואה .הטילש דדומתהל ול רוזעל ךירצ התא .םירחא םיסוטמ לש החטשמ ריסמ ,ךכבו ,םינוכנה םישקמה לע ףוחדל .ריהמהו ןיינעמ רתוי אבה בלשל תכללו ךלש תומישמה תא אלמל !בוט לזמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות