משחק פיצת זמן אידיאלי באינטרנט

                                  Perfect Pizza Time קחשמ

פיצת זמן אידיאלי (Perfect Pizza Time):

?בער !הציפ רובע רתויב בוטה ןמזה תא זא .םכלש הליכאה ילגרה לע ססובמה ,רדהנ לישבת הז תא ןיכהל ידכ תושעל הדובע תצק ךל שי .וזה תירלופופה הנמה רובע ךלשמ ןוכתמ תריציל םינימזה םירצומה לכ לצנלו ונלש אלפנה