משחק Puru. Puru - םידדושה תמחלמ באינטרנט

                                  Puru.Puru - Pirates War קחשמ

Puru. Puru - םידדושה תמחלמ (Puru.Puru - Pirates War):

Puru Puru ךלש רצבמה לע ןגהל ךירצ התא ובש ,שגרמ קחשמ - המחלמ ידדוש. .עובק חדקא םע הנימז הריס ךל שי םאה .םיבוביס 7 שי ,חדקאב .יאלמה תא שדחל ידכ ףוחה לא תוחשל ,הז תא איצותש רחאל .קחושי קחשמה וא ,ספאל דרי ירגאמ תואירב הזל ןתית לא