משחק Lako אופניים באינטרנט

                                  Lako Bike קחשמ

Lako אופניים (Lako Bike):

.ולש עונפואה לע אבה עסמב רזחשל טילחה תושאונ קורי רעיש לעב ןעונפוא .וכרדב הרקנש הלוק-הקוק יקובקב לכ תא ףוסאל ןמזה ותואבו ,םיגלשומ םירה לש םילולתה .םירגתאמ םילולסמ הפיה ףונהמ תונהיל ,ותמישמב בכורל הרזע