משחק שודדים לעומת Ninjas באינטרנט

                                  Pirates VS Ninjas קחשמ

שודדים לעומת Ninjas (Pirates VS Ninjas):

.יבשב לופית יכ בושחת אל ה'גנינ םג ,הניפס לש ןעטמה אתב לבוה .םיזחופ םע דדומתהל םיצור םה וישכעו םיטאריפ ידי לע וספתנ םה .ררחשל ידכ השענ המ תעדל תמאב לוכי אל התא .םלוה ףודהל תתלו לבחל ןויסינב טירסה ה'גנינה יכ ןכתי .םיריסא וררחשו ,םהייח תא ליצהל ולכוי םה וז ךרדב