משחק הסחף רייסר באינטרנט

                                  Drift Racer קחשמ

הסחף רייסר (Drift Racer):

.וזכ תונמדזה היהת התא ,וז השקבב ,םילוגעה םיצורמב קלח תחקל הצור התא םא .ידוחיי הנבמ םע ,םיריש ןומה אוצמל ולכות ,ףסונב .רשפאה לככ םיבר םיסונוב לבקלו טולישה יפל תוריהזב ,תודחה תוינפה לע רהזית .םידדומתמ המכ ליחתי ,ךתיא דחי .םויסה וק לא ותוא קיזחמו הנושארה היציזופל עיגהל הסנ העגהה ינפל גצוי לוהינ